Privacyverklaring van Bewonersvereniging De Molen

Bewonersvereniging De Molen (hierna: De Molen) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van de selectiecommissie van De Molen en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

De Molen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Molen vindt het van essentieel belang dat jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Verantwoordelijke

De Molen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Bewonersvereniging De Molen
Pelmolen 26 c 04
3994 XZ Houten
Email: bestuur@demolen.me

Voor welke doeleinden verwerkt De Molen jouw persoonsgegevens?

Het doel van de selectiecommissie van De Molen is om woningen passend toe te wijzen.

De Molen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het communiceren over vrijkomende woningen;
 • het onderhouden van contact met potentiĆ«le huurders;
 • het selecteren van kandidaten;
 • het bepalen van de plaats op de wachtlijst;
 • het controleren of je in aanmerking komt voor een jongerenwoning;
 • het analyseren van bezoekgedrag op de website;
 • het veilig en bereikbaar houden van de website.

De Molen verwerkt deze gegevens via de website. Dit gebeurt op basis van toestemming. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt De Molen jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Molen?

De Molen verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • inschrijfnummer;
 • geboortedatum;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld de motivatie die wordt ontvangen);
 • datum van inschrijving;
 • IP-adres.

Bewaartermijnen

De Molen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Molen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Molen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies

De Molen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Molen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@demolen.me.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Molen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Molen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@demolen.me.